Μενού Κλείσιμο

Public Urban Green Spaces as the core for Social Innovation and Civil Society(InSocial)

Το InSocial στοχεύει στη δημιουργία, επίδειξη, και ανταλλαγή καλών πρακτικών για την αξιολόγηση των αστικών χώρων πρασίνου και την προώθηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ωφελειών τους, προκειμένου να συνδεθούν με δράσεις κοινωνικής καινοτομίας και με κοινωνικές δραστηριότητες.

Κύριος στόχος

Το InSocial έχει ως κύριο στόχο τη χρήση της αδελφοποίησης των πόλεων ως θεσμικό εργαλείο μάθησης και δημιουργίας ικανοτήτων, βασισμένο στη συνεργασία των δημόσιων διοικήσεων με σκοπό τη βελτίωση της διοικητικής και εκτελεστικής ικανότητας της Τουρκίας στους τομείς του αστικού περιβάλλοντος και της κοινωνίας σε τοπικό επίπεδο.

 

Ομάδες στόχου

 • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με την αστική δασοκομία και το περιβάλλον, τους δημόσιους χώρους πρασίνου, και τα κοινωνικά θέματα
 • Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
 • Ακαδημαϊκοί και ερευνητές
 • Μέλη της κοινωνίας των πολιτών και άτομα του τοπικού πληθυσμού

 

Δραστηριότητες

 • Ανάπτυξη μιας μεθόδου αξιολόγησης των υπαρχόντων δημόσιων αστικών χώρων πρασίνου
 • Έρευνα στη γνώση των πολιτών για τον δημόσιο αστικό πράσινο χώρο
 • Δημιουργία πλατφόρμας για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου
 • Εργαστήριο για δράσεις κοινωνικής καινοτομίας μέσω των δημόσιων αστικών χώρων πρασίνου

 

Διάρκεια

15/01/2019 – 14/10/2020

 

Εταίροι

 • Δήμος Μερσίνης (Τουρκία)
 • Δήμος Δέλτα (Ελλάδα)
 • ΑΝΤΙΓΟΝΗ (Ελλάδα)

 

Φορέας ρηματοδότησης

EuropeAid