Μενού Κλείσιμο

PreQual Steps – Ευρωπαϊκές διαστάσεις στην διαπολιστισµική κατάρτιση γυναικών µεταναστριών που εισέρχονται στον τοµέα υγείας και πρόνοιας

Το πρόγραµµα «Κατάρτιση για τις γυναίκες µετανάστριες στον τοµέα της υγείας και πρόνοιας» (PreQual) αποτέλεσε ένα πρόγραµµα συνεργασίας 5 ευρωπαϊκών χωρών στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράµµατος Leonardo da Vinci για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό. Στο πλαίσιο του προγράμματος, γυναίκες μετανάστριες συμμετείχαν σε σειρά μαθημάτων εκπαιδευτικής κατάρτισης διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους.

“PreQual Steps”

Ευρωπαϊκές διαστάσεις στην διαπολιστισµική κατάρτιση γυναικών

µεταναστριών που εισέρχονται στον τοµέα υγείας και πρόνοιας

 

Το πρόγραµµα «Κατάρτιση για τις γυναίκες µετανάστριες στον τοµέα της υγείας και πρόνοιας» (PreQual) αποτέλεσε ένα πρόγραµµα συνεργασίας 5 ευρωπαϊκών χωρών στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράµµατος Leonardo da Vinci για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό. Στο πλαίσιο του προγράμματος, γυναίκες μετανάστριες συμμετείχαν σε σειρά μαθημάτων εκπαιδευτικής κατάρτισης διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους.

 

Περιγραφή προγράμματος

 

Το µέτρο κατάρτισης PreQual εφαρμόστηκε αρχικά για να συµπληρώσει ένα κενό στο διεθνές εκπαιδευτικό σύστηµα της νοσηλευτικής και των επαγγελµάτων κοινωνικής πρόνοιας μέσα από την υλοποίηση µιας καινοτόµας σύλληψης µαθηµάτων για τη συναναστροφή και την κατάρτιση της οµάδας στόχου.

 

Η σύλληψη του προγράµµατος βασίστηκε στις παρακάτω εµπειρίες:

 • Εργασία και  αποτελέσµατα  στα πλαίσια  του  PreQual  (διεθνές  ευρωπαϊκό πρόγραµµα, LdV πρόγραµµα)
 • Εµπειρίες  από την υλοποίηση  των µαθηµάτων τα έτη 2006, 20007, 2007/08 και
 • 2008/09 και από το διεθνές καινοτόµο πρόγραµµα µεταφοράς PreQual steps στα πλαίσια  του οποίου  τα µαθήµατα  PreQual steps  υλοποιήθηκαν  στις  ακόλουθες χώρες: Τσεχική ∆ηµοκρατία, Ισπανία, Ελλάδα και Ουγγαρία.
 • Συνεργασία  µε εκπαιδευτικά  ινστιτούτα: τα µαθήµατα εν µέρει έλαβαν χώρα στο λειτουργικό χώρο µιας σχολής νοσηλευτικής ή ενός οίκου ευγηρίας
 • Ινστιτούτα που  προσφέρουν   φροντίδα και άλλες  δοµές  του συστήµατος  υγείας και πρόνοιας
 • Εξωτερικοί ειδικοί  από   διάφορα πεδία  (πτυχιούχοι  νοσοέμβριοοκόµοι µε  πρόσθετη κατάρτιση/πανεπιστηµιακό     δίπλωµα,     εισηγητές     σε    σχολές     νοσηλευτικής, παροχείς πρόνοιας, γιατροί, ειδικοί από τον κοινωνικό τοµέα…)
 • Τακτική  επικοινωνία  και  ανταλλαγή µε ειδικούς  σε συνδυασµό  µε το καλά αναπτυγµένο δίκτυο σε αυτόν τον τοµέα.

 

Στόχοι:

 • αύξηση πιστοποιημένου νοσηλευτικού προσωπικού για το οποίο υπάρχει ανάγκη σε όλη την Ευρώπη
 • διευκόλυνση πρόσβασης στην καταρτισμένη αγορά εργασίας για τις μετανάστριες γυναίκες
 • ανταπόκριση των αναγκών της αγοράς εργασίας με αυτές των μεταναστριών
 • παροχή μακροπρόθεσμων και καινοτόμων λύσεων

 

Ομάδες στόχου

 • γυναίκες μετανάστριες
 • μεταναστευτικές οικογένειες
 • ηλικιωμένοι και ηλικιωμένες

 

Δραστηριότητες

Έχοντας ήδη εφαρµοσθεί με επιτυχία στην Αυστρία, τη Γερµανία και την Ιταλία, διαµέσου του PreQual-Steps, η σειρά µαθηµάτων PreQual με τίτλο «Κατάρτιση για τις γυναίκες µετανάστριες στον τοµέα της υγείας και της πρόνοιας» εφαρµόστηκε στην Ουγγαρία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Ισπανία και την Ελλάδα κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2008-09.

Το πρόγραµµα  PreQual  Steps,  όπως  και το προηγούµενό  του µέτρο κατάρτισης PreQual, είναι βασισµένα σε µια ολοκληρωτικά καινούργια αντίληψη της εκπαίδευσης που αποτελεί σηµείο διασύνδεσης των συµβατικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων στον τοµέα της υγείας και πρόνοιας, των εκπαιδευτικών ινστιτούτων και των µεταναστριών. Η σύλληψη του προγράµµατος  βασίζεται στις  παιδαγωγικές  αρχές  των Paulo  Freire  και   Augusto Boal, στις αρχές της συµµετοχικότητας και της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.

 

Διάρκεια

Νοέμβριος 2007 – Οκτώβριος 2009

 

Χρηματοδότηση

Education and Culture Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci

 

Εταίροι

Αντιγόνη – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκµηρίωσης για το Ρατσισµό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία (Ελλάδα)

DemNet – Ίδρυµα για την Ανάπτυξη των ∆ηµοκρατικών ∆ικαιωµάτων (Ουγγαρία)

IEPALA – Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών για την Λατινική Αµερική και την Αφρική (Ισπανία)

Μaiz – Αυτόνοµο  Κέντρο  από και για γυναίκες µετανάστες (Αυστρία)

Sofia (Τσεχική Δημοκρατία)

 

Iστοσελίδα του προγράµµατος PreQual-steps: http://prequalsteps.maiz.at