Μενού Κλείσιμο

Better Advocacy for Better Inclusion (BABI)

Το έργο Better Advocacy for Better Inclusion (BABI) στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων προς Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚΠ), ενώσεις μεταναστών, προσφύγων και πολιτών αλλοδαπής προέλευσης για τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης.

Κύριος στόχος:
Να μπορούν να ασκηθούν τα δικαιώματα των προσφύγων, μεταναστών, πολιτών αλλοδαπής καταγωγής και να αρθούν οι διακρίσεις με τελικό αποτέλεσμα την κοινωνική ένταξη.

Ειδικοί στόχοι:

 • Να δημιουργηθούν και να δοκιμαστούν καινοτόμες μεθοδολογίες και εκπαιδευτικά εργαλεία
 • Να εξειδικευτούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες κοινωνικών λειτουργών, ακτιβιστών και εκπαιδευτών των εμπλεκόμενων οργανώσεων.
 • Να ενισχυθούν οι δράσεις που στοχεύουν σε άσκηση πίεσης των φορέων πολιτικής για την κοινωνική ένταξη.

Ομάδες στόχος

 • Κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί και ακτιβιστές των ΟΚΠ και ενώσεων μεταναστών, προσφύγων και πολιτών αλλοδαπής καταγωγής: 185 άμεσοι δικαιούχοι, περίπου 750 έμμεσοι δικαιούχοι
 • Δημόσιοι φορείς λήψης αποφάσεων: 120 άμεσοι δικαιούχοι, περίπου 250 έμμεσοι δικαιούχοι

Δράσεις

 • Ερευνητικές δράσεις σχετικά με επιτυχημένες στρατηγικές συνηγορίας και δράσεις δοκιμασμένες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο
 • Συγγραφή 4 εθνικών αναφορών
 • Σχεδιασμός ενός εγχειριδίου για τον κύκλο συνηγορίας και 16 εμπειρίες συνηγορίας δοκιμσμένες σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο.
 • Έρευνα δεικτών κοινωνικής ένταξης
 • Εκπαιδευτικό εργαστήριο για 25 ακτιβιστές (Μάλτα, 2022)
 • Σχεδιασμός σετ εργαλείων καλύτερης συνηγορίας για καλύτερη κοινωνική ένταξη (Better Advocacy for Better Inclusion)
 • 4 εθνικές εκδηλώσεις για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου
 • 1 διεθνής συνάντηση για την αξιολόγηση των δράσεων (Ρώμη, 2022)

Διάρκεια
Το έργο θα διαρκέσει δύο χρόνια με έναρξη το Νοέμβρη του 2020

Εταίροι
Lunaria (Ιταλία)- Συντονιστής
ΑΝΤΙΓΟΝΗ- Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία
SOS Racisme (Ισπανία),
SOS Malta (Μάλτα)

Φορέας Χρηματοδότησης
Erasmus+