Μενού Κλείσιμο

ACID – Ενεργοί πολίτες για τον διαπολιτισµικό διάλογο

Το πρόγραμμα “ACID – Ενεργοί πολίτες για το διαπολιτισμικό διάλογο” πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Η Ευρώπη για τους Πολίτες” με πρωταρχικό στόχο την ενδυνάμωση της ιδιότητας του πολίτη στις συμμετέχουσες χώρες μέσα από την έναρξη και στήριξη του δημοσίου διαλόγου, της ενεργής συμμετοχής και της ανάληψης δράσης.

ACID – Ενεργοί πολίτες  για τον διαπολιτισµικό διάλογο”

 

Το πρόγραμμα “ACID – Ενεργοί πολίτες για το διαπολιτισμικό διάλογο” πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Η Ευρώπη για τους Πολίτες” με πρωταρχικό στόχο την ενδυνάμωση της ιδιότητας του πολίτη στις συμμετέχουσες χώρες μέσα από την έναρξη και στήριξη του δημοσίου διαλόγου, της ενεργής συμμετοχής και της ανάληψης δράσης.

 

Περιγραφή του προγράµµατος

Το πρόγραµµα ACID το οποίο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 5 χωρών, είχε ως στόχο να οργανώσει δηµόσιες συζητήσεις πολιτών αναφορικά µε τη σηµασία του διαπολιτισµικού διαλόγου στο πλαίσιο µιας διευρυνόµενης διαπολιτισµικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εξερευνήσει πρωτότυπες και καινοτόµες µεθόδους µε την προοπτική να ενθαρρύνει τη συµµετοχή όλων και να ενεργοποιήσει το διάλογο µεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και των ιδρυµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Στις δράσεις του προγράμματος, ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην ανάµειξη απλών πολιτών µε διαφορετικό δηµογραφικό, κοινωνικό και επαγγελµατικό υπόβαθρο καθώς και στην ανάµειξη πολιτών οι οποίοι δε θα συµµετείχαν αυτοβούλως σε προγράµµατα ευρωπαϊκού χαρακτήρα.

 

Η γλώσσα εργασίας κατά τη διάρκεια των διακρατικών συναντήσεων και της ευρωπαϊκής δηµόσιας συζήτησης θα είναι τα αγγλικά. Σε εθνικό επίπεδο, οι δηµόσιες συζητήσεις θα πραγµατοποιηθούν στην εθνική γλώσσα, ο πολυµορφικός δίσκος (DVD) θα είναι στα αγγλικά και στις εθνικές γλώσσες, ο διαδικτυακός τόπος συζητήσεων θα είναι στα αγγλικά.

 

Στόχοι:

 • Η στήριξη των δηµόσιων συζητήσεων ανάμεσα στους πολίτες των συμμετεχουσών χωρών οι οποίες θα διευκολύνουν την ενεργή διάδραση και συζήτηση αναφορικά µε τη σημασία του διαπολιτισµικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Η συγκέντρωση των απόψεων των πολιτών μέσα από µια ευρωπαϊκή πρόκληση-κλειδί του µέλλοντος, όπως είναι ο διαπολιτισµικός διάλογος σε µια πολυπολιτισµική Ευρώπη
 • Η δημιουργία μηχανισμών που θα διευκολύνουν τους Ευρωπαίους πολίτες να αναπτύξουν πολιτικές ικανότητες, να διαµορφώσουν άποψη για τη διαδικασία της ευρωπαϊκής  ενσωµάτωσης  και να απευθυνθούν  στους  διαµορφωτές  γνώµης  σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω συστάσεων
 • Η ενθάρρυνση του διαλόγου  µεταξύ  Ευρωπαίων  πολιτών  και  ιδρυµάτων  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία οδηγεί σε ενδυνάμωση των πολιτών αναφορικά µε τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τον αντίκτυπό τους και εξασφαλίζει σωστή παρακολούθηση της γνώµης των πολιτών από τα ευρωπαϊκά ιδρύµατα.

 

Ομάδες στόχου:

 • νέοι ενήλικες (ηλικίας 18-30 χρονών)
 • µετανάστες και πρόσφυγες
 • ενήλικες και ηλικιωµένοι
 • εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών (µη κυβερνητικές οργανώσεις, πολιτιστικοί σύλλογοι, εργατικές ενώσεις)
 • εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές παιδιών, νέων και ενηλίκων από τις συµµετέχουσες χώρες.

 

Δραστηριότητες

 1. διοργάνωση 3 διακρατικών συναντήσεων µεταξύ των εταίρων για συντονισµό, παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράµµατος
 2. διεξαγωγή δηµόσιων συζητήσεων με τη συμμετοχή των πολιτών σε κάθε συµµετέχουσα χώρα, διάρκειας 2 ηµερών, για τη δηµιουργία προσωπικών και συλλογικών απόψεων αναφορικά µε τη σηµασία του διαπολιτισµικού διαλόγου στην Ευρώπη. Ο συντονισμός των δημόσιων συζητήσεων έγινε µε τη χρήση καινοτόµων µεθόδων όπως είναι η “Open Space Technology” και η “Structured Dialogic Design Process (SDDP)”, καθώς και άλλων καινοτόµων µεθόδων που θα προτάθηκαν από τους εταίρους
 3. οργάνωση  µιας  ευρωπαϊκής  δηµόσιας  συζήτησης  µε  εκπροσώπους  από  τις  εθνικές δηµόσιες συζητήσεις, διάρκειας 2 ηµερών με στόχο τον καθορισµό των τελικών συστάσεων που θα απευθυνθούν στα ευρωπαϊκά ινστιτούτα
 4. δημιουγία διαδικτυακού τόπου συζητήσεων για τη διευκόλυνση των συζητήσεων µεταξύ των εταίρων
 5. Παραγωγή ενός τελικού βίντεο σε πολυµορφικό δίσκο (DVD)

Διάρκεια

Ιανουάριος 2009 – Οκτώβριος 2009

 

Χρηματοδότηση

Πρόγραµµα ‘Η Ευρώπη για τους Πολίτες’

∆ράση 1. Ενεργοί Πολίτες για την Ευρώπη

Μέτρο 2.1. προγράµµατα Πολιτών

 

Εταίροι

 • UniTS Università del Terzo Settore – Συντονιστής Εταίρος (Ιταλία)
 • Numena (Πορτογαλία)
 • Future Worlds Center – Cyprus Neuroscience and Technology Institute (Κύπρος)
 • Institutul Intercultural Timisoara (Ρουµανία)
 • Αντιγόνη – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία (Ελλάδα)

έκδοση για εκτύπωση – [ΕΛ, 214KB]