Μενού Κλείσιμο

Τα πάντα RE

Το πρόγραμμα ‘Τα πάντα RE’ αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και της μαθητικής κοινότητας για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων προσπαθώντας να αντιμετωπίσει το έλλειμμα ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε θέματα ανακύκλωσης, επανάχρησης, προστασίας του περιβάλλοντος και εθελοντισμού.

 

Η πράξη «Τα πάντα RE» είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και της μαθητικής κοινότητας για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων προσπαθώντας να αντιμετωπίσει το έλλειμμα ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε θέματα ανακύκλωσης, επανάχρησης, προστασίας του περιβάλλοντος και εθελοντισμού.

 

Στόχοι

Κύριος στόχος είναι η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της μη ορθολογικής διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Οι ειδικοί στόχοι της Πράξης “Τα πάντα RE” είναι οι εξής:

 • Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων
 • Ενημέρωση των απασχολούμενων στις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
 • Εξοικείωση των πολιτών με τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούν για τη σωστή διαχείριση του κάθε ανακυκλώσιμου υλικού
 • Διάδοση της επανάχρησης και των εναλλακτικών τρόπων αξιοποίησης των άχρηστων υλικών
 • Δημιουργία δικτύωσης μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων

 

Δραστηριότητες

 • Δικτύωση και επικοινωνία
 • Εργαστήρια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε σχολεία για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς
 • Συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας

 

Ομάδες στόχου

 • Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί
 • Εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση
 • Τοπική κοινωνία
 • Ακαδημαϊκή κοινότητα

 

Αρχεία

Έκθεση:
«Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης»

Δελτία τύπου:
ΤΑ ΠΑΝΤΑ RE_1st newsletter – 09.01.2020
ΤΑ ΠΑΝΤΑ_RE 2nd newsletter – 28.02.2022
ΤΑ ΠΑΝΤΑ RE_3rd newsletter – 28.06.2023

 

Δικαιούχος

ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία

 

Διάρκεια

20.02.2019 – 31.12.2022

 

Επιλέξιμη δημόσια δαπάνη

48.200,00 €

 

Φορέας χρηματοδότησης

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας