« Απόκρυψη Αρχική Νέα Η ιστορία Οι συνεργάτες Δίκτυα Fundamental Rights Agency Εκδόσεις Ετικέτες Επικοινωνία

Δραστηριότητες

Προγράμματα Στρογγυλή Τράπεζα Εθελοντισμός

Βιβλιοθήκη

Υλικό τεκμηρίωσης από ΕΕ
και διεθνείς οργανισμούς
Έρευνες και μελέτες
ειδικά για την Ελλάδα
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις για
τη μετανάστευση και το άσυλο
Εξελίξεις σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Εκπαιδευτικό Υλικό

Σύνδεσμοι

Οργανισμοί Εταίροι

Μενού

grflagGR | ENenflag

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία” είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση με κεντρικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη και παράρτημα στην Αθήνα. Από την ίδρυσή της το 1993, δραστηριοποιείται ενεργά σε θέματα που αφορούν το ρατσισμό και τις διακρίσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την οικολογία, την ειρήνη και τη μη βίαιη επίλυση των συγκρούσεων.

Η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” αναπτύσσει δράσεις στοχεύοντας στην εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων χωρίς καμία διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, αναπηρίας, χρώματος, θρησκείας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού κ.ά. Με άξονα την αλληλεγγύη και την άμεση δραστηριοποίηση επιχειρεί να συμβάλλει στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ώστε όλοι οι άνθρωποι να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής. Επίσης, κύριο στόχο της οργάνωσης αποτελεί η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα μη διάκρισης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικής οικολογίας, μη βίας και διαπολιτισμικότητας.

Η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” συμμετέχει ως συντονιστής φορέας ή ως εταίρος σε εθνικά και διεθνή προγράμματα. Διοργανώνει δράσεις ευαισθητοποίησης και εκδηλώσεις για τη μη διάκριση, πραγματοποιεί εκπαιδευτικά εργαστήρια με τη μεθοδολογία της μη τυπικής μάθησης για την ένταξη της διαφορετικότητας καθώς επίσης υλοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης σε επιμέρους θεματικές ενότητες. Από τον Ιανουάριο του 2002 και κάθε χρόνο η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” διοργανώνει Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα κατά των Διακρίσεων, του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας. Έχει σταθερή ετήσια παρουσία στα αντιρατσιστικά φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και Αθήνας και σε αντίστοιχες εκδηλώσεις ενώ συμμετέχει σε δίκτυα οργανώσεων που συστήνονται σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στον τομέα της έρευνας για το ρατσισμό και τη μετανάστευση, η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” έχει πραγματοποιήσει αναλυτικές μελέτες σε ζητήματα απασχόλησης, εκπαίδευσης, στέγασης μεταναστών, νομοθεσίας και ρατσιστικής βίας, σε θέματα μειονοτήτων, μεταναστών και άλλων κοινωνικών ομάδων. Επίσης, εκπονεί περιπτωσιολογικές μελέτες που αφορούν παραδείγματα καλών και κακών πρακτικών για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του αντισημιτισμού.

Από το 2001 η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” αποτελεί τον επίσημο εθνικό φορέα συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για το Ρατσισμό και την Ξενοφοβία -που έχει μετεξελιχθεί σε Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης- για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Δικτύου για το Ρατσισμό και την Ξενοφοβία “RAXEN” (Racism and Xenophobia European Network). Επίσης, από το 2007 η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” σε σύμπραξη με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου “Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου” αποτελεί εταίρο του προγράμματος “FRALEX” του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από το 2011 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ μαζί με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου , την Ελληνική Ένωση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων συμμετέχει στο Πρόγραμμα FRANET αποτελώντας το «εθνικό εστιακό σημείο» του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το οποίο έχει ενοποιήσει θεματικά τα δύο προγενέστερα Προγράμματα (RAXEN και FRALEX). Ένα μεγάλο ποσοστό της έρευνας του FRA βασίζεται σε δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται από το δίκτυο εθνικών εστιακών σημείων του Οργανισμού στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Το FRANET με τις πολυποίκιλες και εξειδικευμένες μελέτες του σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων βοηθάει τον Οργανισμό να παρέχει στα όργανα και στα κράτη μέλη της ΕΕ ανεξάρτητες και τεκμηριωμένες συμβουλές σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Στόχος του είναι η διασφάλιση του πλήρους σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ. Συγκεκριμένα, βάσει των στοιχείων που συλλέγει μέσω της έρευνας και της εμπειρογνωμοσύνης των «εθνικών εστιακών σημείων» στο πεδίο των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο Οργανισμός εκδίδει γνώμες και συμπεράσματα σχετικά με το πώς μπορούν τα όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην πράξη κατά τη χάραξη της οικείας νομοθεσίας και των πολιτικών.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο FRA επιτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

  • συλλογή και ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων
  • παροχή βοήθειας και εμπειρογνωμοσύνης
  • επικοινωνία και ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα

Τα όργανα της ΕΕ εισηγούνται και εγκρίνουν τους θεματικούς τομείς εργασίας του Οργανισμού για περίοδο πέντε ετών. Στους βασικούς τομείς που καλύπτει το έργο του FRA περιλαμβάνονται οι διακρίσεις, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, η προστασία δεδομένων, τα δικαιώματα των θυμάτων αξιόποινων πράξεων και τα δικαιώματα των παιδιών.

Για την πλήρη επισκόπηση της επικρατούσας κατάστασης, το FRANET συνδυάζει τα δεδομένα της νομικής ανάλυσης με τα δεδομένα που αφορούν τις καθημερινές εμπειρίες των ατόμων υπό πραγματικές συνθήκες. Η έρευνα τεκμηρίωσης συμπληρώνεται με κοινωνική έρευνα στο πεδίο, μέσω δημοσκοπήσεων ή συνεντεύξεων, ή μέσω ανάλυσης των διαθέσιμων δεδομένων.

Παράλληλα, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ έχει επιλεγεί από το 2010 ως φορέας συνεργασίας με το «Ευρωπαϊκό δίκτυο νομικών εμπειρογνωμόνων στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων»(Legalent), που ειδικεύεται στην τακτική παρακολούθηση όλων των θεσμικών εξελίξεων στη νομοθεσία και στη νομολογία και παράγει σε τακτά διαστήματα εκθέσεις, αναλύσεις και μελέτες σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Το σύνολο των προγραμμάτων που έχουν ολοκληρωθεί ή υλοποιούνται από την “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” μπορείτε να τα βρείτε εδώ.